KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. KONTAKTU

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@mosirknurow.pl lub listownie na adres Administratora;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymywania kontaktów i wymiany korespondencji e-mail pomiędzy Panią/Panem a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Knurowie, mających na celu realizowanie zadań statutowych MOSiR Knurów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem odpowiedzi zwrotnej;
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@mosirknurow.pl lub listownie na adres Administratora;
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa.
 4. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on miesiąca od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, a Administrator danych lub podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora ma obowiązek udokumentować okoliczności uzasadniające zastosowanie tego wyjątku).
 1. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYPOŻYCZAJĄCYCH SPRZĘT

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@mosirknurow.pl lub listownie na adres Administratora;
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypożyczenia Sprzętu Sportowego Lodowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Wypożyczalni Sprzętu Sportowego Lodowiska. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wypożyczenia sprzętu;
  9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECENIA, O DZIEŁO ORAZ/LUB Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@mosirknurow.pl lub listownie na adres Administratora;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane są dane wynikające z przepisu prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych brak zawarcia z Panią/Panem umowy;
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów, e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mosirknurow.pl;
 2. Cel i podstawa przetwarzania danych:
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i podanie tych danych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonymi przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie(art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa lub zawarły odpowiednią umowę.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, gdyż w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną, możliwe jest zatrudnienie kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów lub do momentu cofnięcia zgody.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@mosirknurow.pl lub listownie na adres Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
4. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione z przepisu prawa, osoby upoważnione oraz podmioty przetwarzające;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe jest wymogiem ustawowym Kodeksu Pracy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zatrudnienia;
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.