Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosirknurow.pl

Data publikacji strony internetowej: 16-08-2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • Pochodzą z różnych źródeł.
  • Są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
  • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 31-03-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Jachimowski, tel. 32 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, budynek przy ul. Górniczej 2 (Hala Sportowa, Pływalnia Kryta, Siłownia, Sala Fitness, Sala Rekreacyjna, Ring Treningowy, biura MOSiR)
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione są 2 wejścia: główne od strony parkingu przy ul. Górniczej oraz boczne od strony ul. Sztygarskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Podjazd dla wózków usytuowany jest przy wejściu bocznym, które połączone jest rampą z wejściem głównym. Drzwi obu wejść otwierane są na zewnątrz (system antypanik). Przy wejściu głównym znajduje się videofon umożliwiający kontakt z pracownikiem obsługi. Z pracownikiem obsługi można się również skontaktować telefonicznie pod numerem tel. (032) 332-63-66. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępna jest infrastruktura usytuowana na parterze budynku, tj.: Hala Sportowa wraz z szatniami, hol, korytarze, ubikacje, bankomat, a także biuro Radcy Prawnego.
W budynku brak jest windy dla osób na wózkach umożliwiającej dostęp do infrastruktury usytuowanej na I i II piętrze budynku, tj. Pływalni Krytej, Sauny, Siłowni, Sali Fitness, Sali Rekreacyjnej, kasy i biur MOSiR.  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do pomieszczeń znajdujących się na I lub II piętrze przy wsparciu pracownika obsługi.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. (32) 332-63-66. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest przez pracownika obsługi. Budynek jest monitorowany przez 16 kamer – 2 kamery obsługują teren wokół budynku, 14 kamer wnętrze budynku.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

2. Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych, ul. Ułanów 8 (boisko Orlik, boisko poliuretanowe, 2 boiska piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej, w sezonie zimowym lodowisko sezonowe)
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione są 2 wejścia główne: 1 od strony parkingu przy ul. Ułanów oraz 2 od strony Al. Lipowej (Hali Sportowej), ponadto istnieje możliwość udostępnienia wejść bocznych. Wejścia dostępne są z poziomu powierzchni. Przy wejściu głównym od ul. Ułanów znajduje się budynek pracownika obsługi. Z pracownikiem obsługi można się również skontaktować telefonicznie pod numerem tel. (032) 441-97-35. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na obiekcie nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępna jest cała infrastruktura, tj.: boiska piłkarskie, boisko poliuretanowe, kort tenisowy, lodowisko sezonowe. Wejście do zaplecza szatniowego znajduje się od strony Al. Lipowej (Hali Sportowej) i jest wyposażone w pochylnię. Dostępna jest ubikacja dla osób niepełnosprawnych z pochylnią. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do zaplecza szatniowego przez pracownika obsługi. Dostęp do ubikacji dla osób niepełnosprawnych możliwy również w budynku Hali Sportowej przy Al. Lipowej 12A.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Przy wejściu do zaplecza szatniowego zainstalowana jest platforma umożliwiająca dostęp do szatni osobom na wózkach. Na obiekcie nie ma innych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. (032) 441-97-35. Informacja o rozkładzie boisk na terenie Kompleksu zapewniona jest przez pracownika obsługi. Obiekt jest monitorowany.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed obiektem znajdują się ogólnodostępne parkingi pod zarządem gminy. Osoby korzystające z obiektu mają możliwość korzystania z 3 oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem Hali Sportowej (od strony Al. Lipowej).
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

3. Hala Sportowa, Al. Lipowa 12A (w tym sala rekreacyjna)
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione są 2 wejścia: główne od strony parkingu przy ul. Al. Lipowej 12A oraz boczne od z tyłu budynku. Oba wejścia dostępne są dla osób na wózkach z poziomu powierzchni. Drzwi obu wejść otwierane są na zewnątrz (system antypanik). Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem obsługi. Z pracownikiem obsługi można się również skontaktować telefonicznie pod numerem tel. (032) 441-97-34. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępna jest infrastruktura usytuowana na parterze budynku, tj.: Hala Sportowa wraz z szatniami, hol, korytarze, ubikacje. Dostępne są 2 ubikacje dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest windy dla osób na wózkach umożliwiającej dostęp do infrastruktury usytuowanej na piętrze budynku, tj. biura Kierownika obiektu i Salki Rekreacyjnej.  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do pomieszczeń znajdujących się na piętrze przy wsparciu pracownika obsługi.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. (032) 441-97-34. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest przez pracownika obsługi. Budynek jest monitorowany przez 10 kamer – 3 kamery obsługują teren wokół budynku, 7 kamer wnętrze budynku.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

4. Pływalnia Kryta aQuaRelax, ul. Szpitalna 28
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione jest 1 wejście główne oraz 2 dodatkowe wejścia, wszystkie od strony ul. Szpitalnej. Wejście główne jest dostępne dla osób na wózkach z poziomu powierzchni. Drzwi otwierane są na zewnątrz (system antypanik). Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem obsługi. Z pracownikiem obsługi można się również skontaktować telefonicznie pod numerem tel. (032) 338-19-20. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia dodatkowe: jedno dostępne z poziomu „0” dla osób poruszających się wózkach, drugie znajdujące się na I piętrze niedostępne dla osób poruszających się wózkach (dostępne tylko schodami zewnętrznymi). W budynku funkcjonują obszary kontroli: bramka przejściowa przy wejściu na pływalnię.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępna jest cała infrastruktura usytuowana na parterze budynku, tj.: pływalnia kryta wraz z szatniami, hol, korytarze, ubikacje, w tym 1 ubikacja dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda, z której mogą skorzystać osoby na wózkach. Umożliwia ona dostęp do infrastruktury usytuowanej na I i II piętrze budynku, tj. biura Kierownika obiektu, pozostałych biur, balkonu (galerii). Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do pomieszczeń znajdujących się na piętrze przy wsparciu pracownika obsługi. Brak jest dostępu na widownię dla osób poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość skorzystania z platformy ułatwiającej wejście do niecki basenowej.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. (032) 338-19-20. Brak jest graficznej informacji o rozkładzie lokali w budynku. Informację zapewnia pracownik obsługi. W budynku funkcjonuje monitoring wewnętrzny.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

5. Kąpielisko „Leśne Zacisze”, ul. Niepodległości 109
Dostępność wejścia do obiektu i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione jest 1 wejście główne od strony ul. Niepodległości. Wejście jest dostępne dla osób na wózkach z poziomu powierzchni. Przy wejściu głównym znajduje się kasa. Osoby niepełnosprawne mają również umożliwiony kontakt z pracownikiem ochrony. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępny jest budynek zarządcy, w tym biura, kasy, sklep, a także cała infrastruktura, tj.: niecki basenowe, boisko do piłki plażowej, skwer, szatnie, ubikacje. Na obiekcie jest 1 toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do poszczególnych obiektów przy wsparciu pracownika obsługi.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Na obiekcie funkcjonuje obszar kontroli: kołowrotki i bramka uchylna dla osób niepełnosprawnych. Na obiekcie dostępny jest podnośnik kąpielowo – transportowy dla osób niepełnosprawnych ułatwiający dostęp osób na wózkach do niecki basenowej.
Brak jest graficznej mapy rozkładu poszczególnych obiektów. Informacja o rozkładzie obiektów zapewniona jest przez pracowników obsługi. Obiekt jest monitorowany przez 6 kamer.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Na obiekt i do poszczególnych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

6. Stadion Miejski, ul. Dworcowa 28
Dostępność wejścia na Stadion i przechodzenia przez obszary kontroli.
Udostępnione są 2 wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony parkingu przy ul. Dworcowej (od strony sklepu Lidl), gdzie znajduje się kasa biletowa. Dostępne jest również drugie od strony ul. Wagowej. Oba wejścia dostępne są dla osób na wózkach z poziomu powierzchni. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Obszary kontroli (bramka, kołowrotek) funkcjonują podczas wydarzeń sportowych biletowanych. Brak jest ubikacji dla osób niepełnosprawnych. Na widowni na poziomie boiska miejsca przeznaczone dla osób poruszających się wózkach. Brak rozwiązań umożliwiających osobom na wózkach dostanie się na wyższe piętra trybuny. Na parkingu brak jest oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Stadion monitorowany jest przez 6 kamer.
Dostępność wejścia do budynku stadionowego i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku stadionowego udostępnione jest główne wejście od strony parkingu przy ul. Wagowej. Do budynku prowadzą z zewnątrz schody. Brak jest możliwości wejścia do budynku osobom poruszającym się na wózkach. Przy wejściu głównym znajdujących się na I piętrze jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem obsługi. Nad wejściem brak jest głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W budynku brak jest windy dla osób na wózkach umożliwiającej dostęp do infrastruktury usytuowanej na I i II piętrze budynku, tj. salki konferencyjnej, szatni , pokojów sędziowskich Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do pomieszczeń znajdujących się na piętrach przy wsparciu pracownika obsługi.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest przez pracownika obsługi.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak jest oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby (032) 335-20-14, e-mail: sport@mosirknurow.pl

7. Siłownia zewnętrzna, skwer ul. Ułanów/ul. Szpitalna.
Obiekt znajdujący się na osiedlowym skwerze, ogrodzony. Zapewniony dostęp do urządzeń do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach. Brak dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak obsługi na miejscu. Możliwy telefoniczny kontakt z pracownikiem obsługi pod nr tel. (032) 441-97-35 lub (032) 441-97-34. Siłownia usytuowana wewnątrz terenu rekreacyjnego, ogólnodostępne parkingi oddalone w odległości 50 – 100 metrów.

8. Siłownia zewnętrzna, ul. Parkowa.
Obiekt ogólnodostępny, niezagrodzony, znajdujący się w ogólnodostępnym parku miejskim. Zapewniony dostęp do urządzeń do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach. Brak dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak obsługi na miejscu. Możliwy telefoniczny kontakt z pracownikiem obsługi pod nr tel. (032) 335-20-14. Siłownia usytuowana wewnątrz terenu rekreacyjnego, ogólnodostępne parkingi na ul. Parkowej oddalone w odległości do 100 metrów.