Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest montaż ogniw fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną z energii słonecznej, w 2 obiektach MOSiR Knurów: pływalni krytej w Szczygłowicach przy ul. Górniczej oraz pływalni aQuaRelax przy ul. Szpitalnej. Inwestycja zakłada także budowę pompę ciepła na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krywałdzie , która produkując energię cieplną współpracowac będzie z istniejącym kotłem olejowym.

Realizacja projektu przypada na lata 2017-2018.

Główne cele projektu

Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z tradycyjnych źródeł, spadnie poziom niskiej emisji, obniżone zostaną koszty utrzymania budynków, podniesie się natomiast innowacyjność rozwiązań technologicznych w knurowskiej oświacie i obiektach sportowych. Warto zaznaczyć, że całość wyprodukowanej energii ma być wykorzystana na potrzeby własne budynków, co powinno przełożyć się na wymierne korzyści finansowe.

Realizacja projektu pozwalając na oszczędności jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu zawieszonego PM 10 o ok. 27 ton rocznie.

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
3 400 000,00 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
2 890 000,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
510 000,00 zł