Informacja o projekcie

Rzeczowy zakres projektu obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na hali sportowej przy Al. Lipowej 12A. Realizacja projektu  polega na zaprojektowaniu, dostawie i montażu instalacji PV na obiekcie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie przy Alei Lipowej 12A w Knurowie.

Okres realizacji projektu: 2020-04-20 – 2022-11-30

Realizacja rzeczowa projektu przypada na rok 2022.

Główne cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Knurów. Celem wykonania instalacji jest pozyskiwanie energii elektrycznej o mocy od 48,978 MWh/ rocznie do 49,99 kWp z energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych typu monokrystalicznego.

Cele cząstkowe projektu:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku publicznego tj. Hala sportowa MOSiR;

– obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury;

– zmniejszenie niskiej emisji na terenie gminy;

– poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej;

– wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii z OZE.

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Instytucją Zarządzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Maksymalna wartość projektu na podstawie wniosku:

450 000,00 zł

Maksymalne całkowite wydatki kwalifikowane projektu:

443 268,28 zł

Maksymalne przyznane dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:

376 778,05 zł

Maksymalny wkład własny Gminy Knurów:

66 490,23 zł

Rzeczywista wartość projektu:

282 317,20  zł

Wkład własny:

42 347,58 zł