Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że od dnia 27 marca (sobota) nastąpią  zmiany w dostępności obiektów sportowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca prowadzenie (…) działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności  obiektów sportowych (…) jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy
  • ich organizowania bez udziału publiczności

W związku z powyższym od soboty 27 marca dzieci i młodzież z rozgrywek związkowych nie będą już mogły kontynuować treningów i meczów ligowych.

Powyższe rozporządzenie obowiązuje do dnia 9 kwietnia 2021r.