Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie przedstawia informację o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przyłącza wodociągowego Ø110 w budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2 na działkach nr 785/16, 789/76, 925/76 obręb 0002 Szczygłowice k. m. 21, jednostka ewidencyjna 240501_1 Knurów” w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja instalacji wodnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2”.

Informacja w BIP: tutaj 

 

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze oferty