Go to: tresc | menu

Archiwum wiadomości

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

27 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Knurowie informuje o upływie terminu składania ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dotyczących opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Analizy Sektorowej dla zadania pod nazwą "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kw na Hali Sportowej przy Alei Lipowej 12A w Knurowie". Termin składania ofert upłynął w dniu 23.04.2020r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie Nr SD.0121.34.2018 z dnia 18.12. 2018 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie

44-193 Knurów
ul. Górnicza 2
tel. 32 330-48-10 fax. 32 330-48-12
e-mail: sekretariat@mosirknurow.pl

Partnerzy:

Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2012-2020 MOSiR Knurów